Up next


KINH CẦU SIÊU - KINH KHI ĐÃ CHẾT RỒI

3 Views
Inspire Music
0
Published on 13 Jun 2018 / In Music

Kinh Cầu Siêu <br />(Giọng Nam-Ai) <br />-------------------------- <br />Đầu vọng bái Tây Phương Phật-Tổ, <br />A-Di-Đà Phật độ chúng dân. <br />Quan-Thế-Âm lân-mẫn ân-cần, <br />Vớt lê-thứ khổ trần đọa lạc. <br />Đại-Thánh Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, <br />Bố Từ-Bi tế-bạt vong hồn. <br />Cứu khổ nàn Thái-Ất Thiên-Tôn, <br />Miền âm-cảnh ngục-môn khai-giải. <br />Ơn Đông-Nhạc Đế-Quân quảng-đại, <br />Độ kẻ lành chế cải tai ương. <br />Chốn Dạ-đài Thập-Điện Từ-Vương, <br />Thấy hình khổ lòng thương thảm-thiết. <br />Giảm hình phạt bớt đường ly-tiết, <br />Xá linh-quang tiêu-diệt tiền-khiên, <br />Đặng nhẹ-nhàng thẳng đến cung Tiên, <br />Nơi Phước-địa ở yên tu-luyện. <br />Xin Trời Phật chứng lòng sở-nguyện, <br />Hộ thương-sanh u hiển khương-ninh. <br />------------------------------ <br />Kinh Khi Đã Chết Rồi <br />(Giọng Nam-Ai) <br /> <br />Ba mươi sáu cõi Thiên-Tào, <br />Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc-Hư. <br />Quê xưa trở cõi đọa từ, <br />Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân. <br />Dưới chín lớp liên thần đưa rước, <br />Trên hồng quang phủ phước tiêu-diêu. <br />Linh-Tiêu-Điện, bảng danh nêu, <br />Nguyên-căn đẹp vẻ mỹ-miều cao thăng. <br />Kinh Bạch-Ngọc muôn lằn điễn chiếu, <br />Kêu chơn hồn vịn níu chơn-linh. <br />Năng lai năng khứ khinh khinh, <br />Mau như điễn chiếu nhẹ thành bóng mây. <br />Cửa Tây-Phương khá bay đến chốn, <br />Diệt trần tình vui hưởng tiêu-diêu. <br />Tiên-phong Phật-cốt mỹ-miều, <br />Vào kinh Bạch-Ngọc lễ triều CHÍ-LINH. <br /> <br />Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần) <br /> <br />NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN <br />-------------------------- <br />Đọc xen kẻ như vậy 3 lần, mới niệm câu chú Thầy. <br /> <br />https://www.youtube.com/watch?v=bFWpRzmYyRs

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next